คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ บุญยิ่ง
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ